Realizowane programy profilaktyczne i akcje prozdrowotne.

 

1. Profilaktyka nikotynowa – Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

 

 

Celem programu jest zmniejszenie rozmiaru inicjacji  tytoniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie świadomości dorosłych palaczy na temat skutków zdrowotnych wynikających z czynnej i biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

  • Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” .

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,  kiedy  przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy. Adresaci programu to dzieci w wieku 5 – 6 lat uczęszczające do przedszkoli , ich rodzice i opiekunowie.

  • Program edukacji antytytoniowej dla uczniów szkół podstawowych „Nie pal przy mnie , proszę”.

Celem programu jest uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom , że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia  oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdy inni ludzie przy nich palą. Adresatami programu są uczniowie  klas I- III.

  • Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów „ Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów. Adresatami programu są uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów.

  • Program profilaktyki gruźlicy i chorób Płuc „Zadbaj o swoje płuca”.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o gruźlicy  i chorób płuc oraz wzmocnienie zachowań zdrowotnych poprzez umiejętne jej wykorzystanie. Program realizowany jest wśród uczniów szkół podstawowych.

  • „Światowy Dzień bez Tytoniu” - 31 maja 

 ( realizowanie kampanii społecznych).

  • „Światowy Dzień Rzucania Palenia” - trzeci czwartek listopada 

(realizowanie kampanii społecznych).

  • Ogólnopolski projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities” 

Celem projektu jest ochrona zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działanie dymu tytoniowego oraz wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r Nr 10, poz. 55 z późn.zm.). Grupą docelowa projektu są osoby dorosłe.

 

2. Ogólnopolski  program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o wolny wybór jednostki i odpowiedzialność indywidualna. Adresatami programu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych.

 

3. Program edukacyjny „Wybierz życie – Pierwszy Krok”.

Celem programu jest uświadomienie dziewcząt i chłopców nt: profilaktyki raka szyjki macicy czyli zagrożeń zakażeniem HPV  i jego konsekwencji zdrowotnych. Adresatami  programu są uczniowie I klas szkół ponadgimnazjalnych.

 

4. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”

Realizacja zadań ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS oraz zmniejszenie liczby zakażeń HIV na drodze ryzykownych zachowań. Hasło kampanii brzmi „Wróć bez HIV”. Celem kampanii jest zachęcenie do wykonania testu w kierunku HIV. Akcja skierowana jest do różnych grup społecznych.

 

5. Światowy Dzień Zdrowia.

Corocznie obchodzony jest 7 kwietnia jako wydarzenie upamiętniające powstanie  Światowej Organizacji Zdrowia – WHO w 1948r. Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie . 

b_200_150_16777215_0___images_stories_grypa.jpgGRYPA  ostatnią niekontrolowaną plagą ludzkości
Dr  Kelvin Sullivan, USA

Co to jest grypa i jak można się nią zakazić?

To ostra choroba zakaźna, którą powoduje wirus grypy, atakujący górne lub/i dolne drogi oddechowe.

Zakazić możemy się drogą kropelkową, tzn. poprzez wdychanie kropelek aerozoli, powstających podczas kichania i kaszlu osoby zakażonej.


Ile ludzi choruje i umiera z powodu grypy?
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku choruje na grypę na świecie od 330 milionów do 1,575 miliarda ludzi,

z czego umiera od 0,5 miliona do miliona. Grypa powoduje zachorowania o charakterze epidemii, które występują co roku oraz zachorowania

o charakterze pandemii, które powtarzają się co kilkanaście-kilkadziesiąt lat. Pandemie, w przeciwieństwie do epidemii, mają zasięg

ogólnoświatowy i wywoływane są przez nowy typ/podtyp wirusa grypy (np. ptasi wirus, wirus „świńskiej grypy"), na który większość populacji

nie jest uodporniona i który z łatwością przenosi się z człowieka na człowieka.

 

Więcej…

b_200_150_16777215_0___images_stories_TF_logoTF.jpgPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęto realizację VI edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”Program realizowany jest w 19 szkołach gimnazjalnych i 2 szkołach podstawowych.Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.W czasie pięciu  lat  program zrealizowano w 655 klasach wśród  16 375 uczniów

 

b_200_150_16777215_0___images_stories_TF_TF.jpg b_200_150_16777215_0___images_stories_TF_tf1.jpg b_200_150_16777215_0___images_stories_TF_tf3.jpg b_200_150_16777215_0___images_stories_TF_tf2.jpg

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama